حوزه های فعالیت

این شرکت ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺷﺮﮐﺎﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺧﻮﺩ، ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺧﺒﺮﻩ ﻭ ﭘﯿﺶ ﮐﺴﻮﺕ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻫﻬﺎﯼ ﻃﺮﺍﺣﯽ، ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ، سیستم هاﯼ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺩﻗﯿﻖ، ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﺍﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮﻥ ﺻﻨﻌﺘﯽ ، ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﺍﭘﺘﯿﮏ ﻭ ﻟﯿﺰﺭ ، ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﺎﯼ ﭘﺰﺷﮑﯽ، سیستم هاﯼ ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭﯼ ﻭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﯼ ﺣﻀﻮﺭ ﻏﯿﺎﺏ، ﮔﯿﺘﻬﺎﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺗﺮﺩﺩ ﻣﺘﺮﻭ، سیستم هاﯼ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﯽ ﻭ ﻓﻦﺁﻭﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ و سیستم هاﯼ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﺭﺗﻘﺎﯼ ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻭ ﺩﺭﺻﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮﺍﺳﺘﺎﯼ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﻫﺎ ﻭ نوآوری های ﺭﻭﺯ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﺪﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺕ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﺍﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ممکن ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﻣﺤﻮﺭﯾﺖ ﺍﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﺎﻭﺭﺍﻥ ﻣﮑﺎﺗﺮﻭﻧﯿﮏ ﻣﺒﯿﻦ ﺁﻭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﮐﺎﻻ ، ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ ﺍﺯ ﭼﯿﻦ ، ﺍﺭﻭﭘﺎ ، ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ... ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ، ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ، ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻗﻮﯼ و ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه  ﺍﺯ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﻭ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺭﺍ ﻗﺎﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻭ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ  ﺭﺍ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻧﻬﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ برﺳﺎﻧﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻭ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﺡ ﻣﺨﺘﺼﺮﯼ ﺍﺯ توانمندی های ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ.​​​​​​​

تامین انواع قطعات اوریجینال و اصلی شامل انواع کانکتورهای خاص، انواع موتور و درایور ، انواع رله و کنتاکتور ، انواع مبدل های AC و DC ، انواع اسلیپ رینگ و اینکودر ، انواع برد های الکترونیکی ماشین مونتاژ ، انواع قطعات الکترونیک اصلی شامل خازن، مقاومت، ترانزیستور ، IC و ... ،  انواع لینک ها و اتصالات فیبر نوری ، انواع سنسور با کاربری خاص ، زاویه یاب ، GPS ، قطب نما و ... ، انواع تجهیزات اندازه گیری و مونتاژ ، انواع سرور ، سوئیچ و تجهیزات شبکه .

طراحی و ساخت انواع سیستم های لیزری و الکترواپتیکی

طراحی، ساخت و مونتاژ برد های الکترونیکی

​​​​​​​طراحی، ساخت و مونتاژ قطعات مکانیکی

​​​​​​​© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به این شرکت می باشد.​​​​​​​

آدرس     :      اصفهان-خیابان محتشم کاشانی - خیابان جمال زاده  - پلاک 139 
کد پستی :      8175963941
​​​​​​​تلفن       :      36279133-031​​​​​​​
فاکس    :     36279133-031​​​​​​​
ایمیل     :     info@Fmechatronic.com​​​​​​​